REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MEZOMED

§1 [Zasady ogólne]

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego prowadzonego w domenie www.mezomed.pl, w szczególności warunków technicznych świadczenia Usług przez Sklep internetowy oraz dokonywania za jego pośrednictwem zakupów Towarów, ich dostarczania Klientowi, dokonywania płatności za zamówione Towary, dokonywania reklamacji oraz rozwiązania umowy.

§ 2 [Definicje]

Terminy w niniejszym Regulaminie posiadają następujące znaczenie:

 1. Sprzedający – Katarzyna Kotkowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Mezomed.pl Katarzyna Kotkowska, wpisana do rejestru Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG) z siedzibą w Czapurach, ul. Osiedle Piaskowe 15, 62-035 Konarskie, NIP: 8762040433, REGON: 369674706.

 2. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady świadczenia Usług przez Sklep.

 3. Sklep internetowy/Sklep – internetowa platforma handlowa umieszczona pod adresem www.mezomed.pl

 4. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, nie będąca konsumentem w rozumieniu art. 22[1] ustawy z 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93), w imieniu której działa osoba uprawniona.
  Sklep internetowy i wszystkie informacje na nim zawarte przeznaczone są dla profesjonalistów związanych z medycyną estetyczną. Korzystając ze sklepu oświadczasz, że jesteś osobą wykonującą zawód związany z medycyną estetyczną, posiadasz kwalifikacje w tym zakresie lub prowadzisz działalność gospodarczą związaną z branżą medyczną.

 5. Usługi – wszelkie świadczenia wykonywane przez Sprzedającego na rzecz Klienta w celu realizacji umowy zawartej z Klientem za pośrednictwem Sklepu.

 6. Towary – wszelkie składniki materialne wystawione przez Sprzedającego w Sklepie, będące lub mogące być przedmiotem zawieranej pomiędzy Klientem a Sklepem umowy sprzedaży.

 7. Konto Klienta – wydzielona technicznie i organizacyjnie sekcja strony składająca się z adresu e-mail i hasła, która umożliwia Klientowi dokonanie zakupu Towaru i która zawiera dane o Kliencie i historii zamówień (złożone zamówienia, faktury). Klient odpowiada za zapewnienie, że wszystkie informacje wprowadzone przy tworzeniu Konta są poprawne, kompletne i aktualne.

 8. Koszyk- wydzielona technicznie i organizacyjnie sekcja Konta Klienta, która umożliwia Klientowi dodawanie Towarów, które chce kupić w momencie ich dodania lub później.

§ 3 [Wymogi techniczne]

 1. Do korzystania ze Sklepu internetowego przez Klientów niezbędny jest dostęp do sieci Internet oraz dostęp urządzenia (komputer, laptop, ipad, telefon i inne), na którym prawidłowo zainstalowana została przeglądarka internetowa Microsoft Internet Explorer w wersji co najmniej 11.0, Google Chrome w wersji 50.0 lub nowszej lub Mozilla Firefox w wersji co najmniej 46.0 lub inna przeglądarka odpowiadająca parametrami trzem wyżej wymienionym. Przeglądarka powinna być skonfigurowana w taki sposób aby obsługiwać pliki typu cookies oraz skrypty Java Script. Na urządzeniu, z którego Klient korzysta w celu korzystania z Usług Sklepu internetowego powinno być zainstalowane oprogramowanie Adobe Flash Player w wersji 23.0 lub nowszej. Klient powinien posiadać właściwie skonfigurowane i aktywne konto poczty elektronicznej.

 2. W celu właściwego świadczenia Usług Sprzedający korzysta z plików cookies (informacji zapisywanych przez serwer na komputerze Klienta, które odczytywane są przy każdym połączeniu się przeglądarki internetowej). Wskazane pliki są niezbędne do właściwego świadczenia usług przez Sprzedającego. Pliki cookies mogą być w każdym czasie usunięte przez Klienta z pamięci jego komputera. Klient może także w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików. Więcej informacji o plikach cookies w polityce prywatności.

§ 4 [Treści zakazane]

 1. Klient nie może w ramach korzystania ze Sklepu internetowego i jego Usług dostarczać treści o charakterze bezprawnym, w tym treści wulgarnych oraz treści naruszających dobra osobiste Sklepu, innych Klientów lub osób trzecich. Klient zobowiązany jest do powstrzymania się od ingerowania w zawartość Sklepu internetowego, wykorzystania dóbr własności intelektualnej bez zgody Sklepu oraz podejmowania jakichkolwiek innych działań, które mogłyby wpłynąć na prawidłowe działanie Sklepu internetowego.

 2. Klient uprawniony jest do korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem.

§ 5 [Korzystanie ze Sklepu]

 1. Klient ma możliwość korzystania ze Sklepu po dokonaniu rejestracji i utworzenia w ten sposób Konta, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w Sklepie. Świadczenie usług w ramach Konta ma charakter nieodpłatny i bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą ze Sprzedającym dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wysłanie oświadczenia o rozwiązaniu umowy na adres email: sklep@mezomed.pl Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Sklep jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

 2. W celu dokonania rejestracji w Sklepie należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: nazwy Klienta i/lub imienia i nazwiska osoby upoważnionej, adresu do doręczeń (ulica, kod pocztowy, miejscowość), numeru identyfikacji podatkowej (NIP), adresu e-mail, numeru telefonu oraz unikalnego hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca założenie konta. Z chwilą otrzymania wiadomości potwierdzającej założenia konta dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem a Sklepem, której przedmiotem są usługi świadczone przez Sklep na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

 3. Rejestracja w Sklepie umożliwia Klientowi: wprowadzanie, edytowanie lub usuwanie danych, w tym adresów dostawy; składanie zamówień z wykorzystaniem wprowadzonych przez Klienta danych; przeglądanie historii/statusów zamówień; oraz korzystanie z innych funkcjonalności udostępnionych zarejestrowanym Klientom.

 4. Klient zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej poza upoważnionymi przedstawicielami hasła i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek ich ujawnienia.

 5. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga rejestracji. Składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu internetowego możliwe jest wyłącznie poprzez zarejestrowanie się zgodnie z postanowieniami § 5 ust. 2 Regulaminu.

§ 6 [Zamówienie]

 1. Informacje o Towarach oraz usługach dostępnych w ofercie Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

 2. Aby złożyć zamówienie Klient powinien wybrać Towar, w tym powinien wybrać żądane cechy wybranego Towaru (np. pojemność, ilość opakowań itp.) i wybrać polecenie „dodaj do koszyka” następnie powrócić do wybierania kolejnych Towarów poprzez wybranie polecenia „Zaktualizuj koszyk” albo przejść do finalizacji zamówienia poprzez wybór polecenia „Przejdź do kasy”.

 3. W celu realizacji zamówienia Klient powinien zaakceptować regulamin Sklepu internetowego oraz zaakceptować politykę prywatności.

 4. Po wyborze sposobu dostawy Klientowi zostanie przedstawiona wartość Towaru wraz z ceną dostawy. Klient może skorzystać z kodu rabatowego lub systemu punktowego, zgodnie z warunkami określonymi w § 9 Regulaminu.

 5. Po dokonaniu sposobu płatności Klient dokonuje zapłaty i finalizacji zamówienia poprzez polecenie „Kupuje i płacę”, zgodnie z warunkami płatności określonymi w § 8 Regulaminu.

 6. Poprzez złożenie zamówienia Klient składa Sprzedającemu ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych Towarów. Wysłane przez Sprzedającego potwierdzenie złożonego przez Klienta zamówienia na adres e-mail podany przez Klienta stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty przez Klienta i chwilę zawarcia umowy.

 7. W przypadku niedostępności Towaru zamówionego przez Klienta lub niemożności realizacji zamówienia w terminie wskazanym w zamówieniu lub braku możliwości realizacji zamówienia z innych przyczyn, Klient zostanie poinformowany przez Sprzedającego o zaistniałej sytuacji pocztą elektroniczną – poprzez wysłanie informacji na wskazany przez Klienta adres e-mail. Klient może anulować zamówienie w razie wystąpienia okoliczności wskazanych w niniejszym ustępie, które stanowi odstąpienie od umowy.

 8. Klient może dokonać zmian w zamówieniu, w tym zrezygnować z całości lub części zamówienia, dokonać zmiany adresu dostawy lub zmiany danych na fakturze nie później przed realizacją zamówienia kontaktując się niezwłocznie ze Sprzedającym.

 9. W sytuacji opisanej w § 6 ust. 7 Regulaminu, jeśli Klient dokonał zapłaty za zamówiony Towar, Sprzedający zwróci Klientowi zapłaconą kwotę zgodnie z zasadami wskazanymi w § 13 Regulaminu.

 10. Sprzedający oświadcza, iż Towary są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

§ 7 [Zawarcie umowy]

 1. Zawarcie umowy między Klientem a Sprzedającym następuje po dokonaniu wyboru Towaru i umieszczenia go w Koszyku, po wykonaniu kolejnych etapów realizacji zamówienia, zgodnie z treścią § 6 Regulaminu oraz poniższych postanowień.

 2. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Sklepu są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). O łącznej cenie wraz z podatkami Towaru będącego przedmiotem zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie itp) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania zamówienia, w tym także najpóźniej w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową sprzedaży.

 3. Po złożeniu zamówienia Sprzedający niezwłocznie (automatycznie) potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedającego o otrzymaniu zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa sprzedaży między Klientem a Sprzedającym.

 4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej umowy sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w § 7 ust. 3 Regulaminu z treścią umowy. Treść umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedającego.

§ 8 [ Sposób zapłaty]

 1. Klient może dokonać zapłaty za zamówiony Towar w następujący sposób:

  1. przelewem bankowym na konto Sprzedającego.

  2. za pobraniem

  3. za pośrednictwem Operatora płatności tj. niezależnego serwisu przelewy24 prowadzonego przez PayPro SA z siedziba w Poznaniu, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP 779-236-98-87, REGON 301345068 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydz. Gospodarczy pod Nr KRS 0000347935, z kapitałem zakładowym w wysokości 4 500 000 zł, w całości wpłaconym na warunkach określonych w regulaminie serwisu Przelewy24.

 2. W przypadku zapłaty za zamówiony Towar w sposób określony w § 8 ust. 1 pkt a) Regulaminu Klient złożeniu zamówienia, otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego zamówienie jest przekazywane do realizacji.

 3. Zapłata, o której mowa w § 8 ust 1 b) Regulaminu to zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze Towaru. Ten rodzaj płatności ma zastosowanie tylko w przypadku przesyłki towaru na terenie Polski. W poszczególnych przypadkach Sklep zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.

§ 9 [Kupony rabatowe, system punktowy]

 1. Klient może skorzystać z kuponu rabatowego przyznawanego przez Sklep na stronie internetowej nowym Klientom lub indywidualnie Klientom, którzy dokonali już zakupu w Sklepie. Wysokość rabatu przyznanego z tytułu kuponu będzie każdorazowo określana przy jego przyznawaniu. Kupon składa się z ciągu znaków, które Klient podaje przed dokonaniem płatności. Wartość płatności zostaje odpowiednio pomniejszona o wartość kuponu. Jeden kupon dotyczy tylko jednej płatności.

 2. Zakup Towarów w Sklepie premiowany jest dodatkowo punktami. Ilość zdobytych punktów zależy od wartości zakupionych Towarów. Wszystkie punkty zdobyte w Sklepie posiadają wartość pieniężną i mogą zostać użyte do zapłaty za kolejne zamówione Towary dostępne w Sklepie.

 3. Za każde 1,00 zł wydane w Sklepie Klientowi zostanie naliczony 1 pkt. Za każde uzyskane 100 punktów Klient uzyskuje rabat w wysokości 1 zł, który może wykorzystać przy kolejnych zakupach. Informacja o ilości przyznanych punktów każdorazowo pojawia się w chwili składania zamówienia przez Klienta w Sklepie.

 4. Podczas procesu składania zamówienia, przy wyborze formy płatności dostępne jest okienko z możliwością wybrania zapłaty punktami przyznawanymi za każde uzyskane 100 punktów. Jeżeli ilość punktów będzie wystarczająca aby pokryć całą wartość zamówienia Klient nie musi dokonywać wyboru dodatkowej formy płatności. Jeżeli jednak punkty nie pokryją całej kwoty zamówienia Klient będzie zmuszony wybrać dodatkową formę płatności. Po zaznaczeniu opcji zapłaty punktami przy potwierdzeniu zamówienia pokaże się kwota zamówienia pomniejszona o wartość punktów, zaś ilość punktów przypisana do Konta zostanie odpowiednio zmniejszona. 

 5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany ilości przyznawanych punktów oraz ich przelicznika za uprzednim powiadomieniem na adres e-mail Klienta, podany przy rejestracji Konta.

§ 10 [Sposoby i koszty dostawy]

 1. Towar może być dostarczony w następujący sposób:

  1. Przesyłka kurierska DHL lub za pośrednictwem innej firmy przewozowej pod wskazany w formularzu zamówienia przez Klienta adres.

  2. Przesyłka za pobraniem

 1. Koszty dostawy ustalane są zgodnie z cennikiem firmy przewozowej oraz gabarytów zamówionego Towaru. Wartość przesyłki ukaże się Klientowi każdorazowo przy składaniu zamówienia.

 2. Przesyłka, o której mowa w § 10 ust.1 a)Regulaminu zostanie nadana w ciągu 48 godzin od chwili otrzymania wpłaty na konto Sprzedającego, przesyłka , o której mowa w § 10 b) Regulaminu w terminie 48 godzin od dnia przyjęcia zamówienia.

 3. Termin dostawy wynosi od 1 do 3 dni roboczych od dnia nadania, w zależności od warunków określonych przez firmę przewozową, chyba że, termin dostawy został ustalony w sposób indywidualny z Klientem.

§ 11 [Ochrona prywatności]

 1. Dane osobowe osób upoważnionych przez Klienta oraz osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą będą przetwarzane zgodnie z polityką prywatności obowiązującą w Sklepie.

 2. Sprzedający zgodnie z treścią art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje, iż administratorem danych osobowych, o których mowa w § 11 ust. 1 jest Katarzyna Kotkowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Mezomed.pl, wpisana do rejestru Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG) z siedzibą w Czapurach, ul. Nad Potokiem 4/2, 61-160 Czapury, NIP: 8762040433, REGON: 369674706.

 3. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak jest niezbędne dla świadczenia przez Sprzedającego na rzecz Klienta usług drogą elektroniczną, oraz do dokonywania przez Klienta zakupów za pośrednictwem Sklepu internetowego. Klient podający dane osobowe ma prawo dostępu do swoich danych, prawo ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, zmiany, uzupełniania, a także żądania zaprzestania ich przetwarzania. Klient ma prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 4. Administrator przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania i wykonywania umów sprzedaży Towarów oferowanych za pośrednictwem Sklepu internetowego, w tym w celu kontaktu związanego z realizacją powyższych usług oraz rozpatrywania reklamacji, dokonywania rozliczeń związanych z zakupami oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń (na podstawie art. 6 ust 1 lit. b), c) i f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych). Po uzyskaniu odrębnej zgody Klienta zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych jego dane osobowe mogą być także przetwarzane w celach marketingowych, w tym w celu przesyłania informacji handlowych. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzednim może być w każdym czasie wycofana na warunkach określonych w polityce prywatności.

 5. Dane osobowe przetwarzane przez Sprzedającego będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy jak również okres, w którym Sprzedający jest obowiązany do przechowywania dokumentów sprzedaży (m.in. faktur VAT). Dane powyższe będą mogły zostać przekazane innym podmiotom w celu realizacji umowy- kurierom, operatorowi rozliczeniowemu oraz podmiotom współpracującym ze Sprzedającym, takim jak m.in.: biura rachunkowe, kancelarie prawne czy ewentualnie Krajowemu Rejestrowi długów.

§ 12 [Reklamacje]

 1. Klient może złożyć reklamację dotyczącą funkcjonowania Sklepu (w tym funkcjonowania Konta) w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym miały miejsce wady lub przerwy w funkcjonowaniu serwisu. Reklamację należy złożyć w formie elektronicznej wysyłając wiadomość poprzez formularz kontaktowy w zakładce „kontakt”, e-mail na adres:  sklep@mezomed.pl, telefonicznie pod numerem telefonu: +48 507 762 280 lub pisemnie na adres sklepu wskazany w § 2 p.1. Regulaminu. W reklamacji Klient powinien podać: swoje imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia przyczyn reklamacji.

 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sklep w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty jej wpływu. O wynikach rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie niezwłocznie poinformowany.

 3. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

 4. Reklamacje wynikające z tytułu rękojmi zostają wyłączone, w związku z nabywaniem Towaru przez Klienta w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący Konsumentem)

§ 13 [Zwrot należności]

 1. Sprzedający zwróci kwotę uiszczoną przez Klienta w przypadku:
  1. odstąpienia przez Klienta od umowy (zwrotu Towaru), zgodnie z postanowieniami § 6 ust. 7,
  2. wycofania zamówienia w całości lub w części,
 2. Należność zostanie zwrócona Kupującemu na rachunek bankowy Klienta, z którego dokonano płatności.
 3. W przypadku, w którym zwrot w sposób określony powyżej jest niemożliwy Sprzedający wezwie Klienta do podania danych niezbędnych do dokonania zwrotu.
 4. Jeżeli płatność za zamówienie została dokonana przez Klienta z rachunku bankowego, karty płatniczej lub karty kredytowej, które nie należały do niego, zwracana kwota zostanie przekazana na rzecz posiadacza rachunku bankowego, karty płatniczej lub karty kredytowej przy użyciu których Klient dokonał płatności.
 5. Należność zostanie zwrócona niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od zdarzenia będącego przyczyną zwrotu należności.

§ 14 [Kontakt ze Sklepem]

 1. Klient może uzyskać informację o statusie zamówienia poprzez kontakt ze Sprzedającym za pośrednictwem formularza kontaktu umieszczonego na Stronach sklepu internetowego w zakładce „kontakt”. W ten sam sposób mogą być dokonywane przez Klienta zmiany w zamówieniu.

 2. Zmiany zlecane w inny sposób niż wskazany powyżej będą dokonywane po zweryfikowaniu Klienta jako osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą lub też pełnomocnika osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która złożyła dane zamówienie, przy czym weryfikacja nastąpi poprzez żądanie podania określonych danych wymaganych do zawarcia umowy w Sklepie.

 3. Zmiana zamówienia zostanie potwierdzona przez Sprzedającego poprzez wysłanie informacji na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.

 4. W przypadku zmiany złożonego zamówienia w całości lub w części, Sprzedający dokona zwrotu wpłaconej przez Klienta należności, z tym że w przypadku zmiany zamówienia w części zwrotowi podlega odpowiednia część należności. Zwrot zostanie dokonany na warunkach wskazanych w § 13 Regulaminu.

§ 14 [ Postanowienia końcowe]

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Zmiana Regulaminu:
  1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw, zmiany zakresu odpłatności lub formy świadczonych usług elektronicznych - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu, za uprzednim 7 dniowym powiadomieniem Klienta.
  2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa.
 4. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z przedmiotowego Regulaminu jest właściwy rzeczowo Sąd siedziby Sprzedającego.