Polityka ochrony prywatności sklepu MEZOMED

 1. Niniejsza Polityka ochrony prywatności określa sposób przetwarzania danych osobowych Klientów będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą lub reprezentującymi osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej pozyskanych przez Sklep Internetowy Mezomed.pl prowadzony pod adresem: www.mezomed.pl (Sklep), zasady ich zabezpieczania oraz określenie przysługujących im praw.

 2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisu art. 4 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „ogólne rozporządzenie o ochronie danych”), jest Sprzedający tj. Katarzyna Kotkowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Mezomed.pl, wpisana do rejestru Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG) z siedzibą w Czapurach, ul. Nad Potokiem 4/2, 61-160 Czapury, NIP: 8762040433, REGON: 369674706, kontakt: sklep@mezomed.pl.

 3. Dane osobowe Klientów są przetwarzane zgodnie z prawem, w tym zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, ustawą z dnia 23.05.2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak jest niezbędne dla świadczenia przez Sprzedającego na rzecz Klienta usług drogą elektroniczną, oraz do dokonywania przez Klienta zakupów za pośrednictwem Sklepu. Brak podania danych osobowych Klienta w postaci nazwy Klienta i/lub imienia i nazwiska osoby upoważnionej, adresu do doręczeń (ulica, kod pocztowy, miejscowość), numeru identyfikacji podatkowej (NIP), adresu e-mail Klienta stanowić będzie przeszkodę w zawarciu Umowy. W innym zakresie podanie danych osobowych Klienta jest dobrowolne.

 4. Sklep przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania i wykonywania umów sprzedaży Towarów oferowanych za pośrednictwem Sklepu internetowego, w tym w celu kontaktu związanego z realizacją powyższych usług oraz rozpatrywania reklamacji, dokonywania rozliczeń związanych z zakupami oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń (na podstawie art. 6 ust 1 lit. b), c) i f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych). Po uzyskaniu odrębnej zgody Klienta zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych jego dane osobowe mogą być także przetwarzane w celach marketingowych, w tym w celu przesyłania informacji handlowych.

 5. Sprzedający zapewnia Klientom realizację uprawnień wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w szczególności prawa do: informowania, dostępu, sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przeniesienia danych lub wniesienia sprzeciwu. Klient ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Klient może wykonać przysługujące mu uprawnienia wnosząc odpowiednie żądanie do Sprzedającego poprzez zakładkę „kontakt” lub na adres: sklep@mezomed.pl. Cofnięcie zgody na newsletter dodatkowo może nastąpić poprzez kliknięcie w link do rezygnacji z subskrypcji, który umieszczony jest w treści każdego newslettera.

 6. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa.

 7. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane tylko przez okres niezbędny do zrealizowania celów, o których mowa w pkt 5 Polityki ochrony prywatności, w którym zostały przesłane (realizacji umowy zawartej w Sklepie) albo na potrzeby zachowania zgodności z przepisami prawa (np. ustawą o rachunkowości). Dane osobowe uzyskane na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane nie dłużej niż do momentu cofnięcia przez Klienta zgody,

 8. Sprzedający zabezpiecza dane osobowe Klientów przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych, jak również wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych Klientów, w tym zabezpieczenia o charakterze technicznym i programistycznym.

 9. Dane osobowe Klientów, są przekazywane – w zakresie i na czas niezbędny do świadczenia lub realizacji usług świadczonych przez Sprzedającego – podmiotom trzecim, z którymi Sprzedający zawarł umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych (np. dostawcom usług hostingowych) lub którym udostępnia dane (firmy kurierskie, operator płatności). Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do otrzymania tych danych na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

 10. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu oraz nie są przekazywane do państw trzecich.

 11. Sprzedający wykorzystuje adresy IP komputerów Klientów zbierane w trakcie połączeń internetowych ze Sklepem w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie) w celu dokonywania interpretacji odwiedzin oraz ruchu w Sklepie.

 12. Sprzedający informuje, że podczas przeglądania stron internetowych Sklepu używane są pliki „cookies”, czyli niewielkie informacje tekstowe, zapisywane w komputerze Klienta, które pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów ze Sklepu. Klient w każdej chwili ma możliwość zablokowania generowania plików „cookies” poprzez wybranie odpowiedniej opcji w swojej przeglądarce internetowej.

 13. Sprzedający informuje, że w przypadku wyłączenia w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies”, korzystanie ze Sklepu może być utrudnione, w tym wolniejsze niż zazwyczaj.

 14. W celu realizacji wymogów prawnych, Sklep dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych oraz zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

 15. Pytania dotyczące zakresu Polityki Prywatności należy kierować za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu.

 16. Zasady określone w Polityce Prywatności podlegają prawu polskiemu.